Szkolenia z pierwszej pomocy w firmie

Prowadzę firmę. Czy mam obowiązek przeszkolenia pracowników z pierwszej pomocy?

Tak. Obowiązek ten wynika z kodeksu pracy oraz rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kodeks Pracy

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

1)20) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia – wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;
2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.
5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne

Ilu pracowników powinienem przeszkolić z pierwszej pomocy ?

Kodeks pracy nie precyzuje liczby osób, określa natomiast warunki jakie należy uwzględnić

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

Jakiego rodzaju szkolenie powinni przejść pracownicy ?

Szkolenie powinno uwzględniać zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy.

Dobra firma szkoleniowa przeprowadzi wywiad  i przygotuję szkolenie zawierające ćwiczenia z konkretnych możliwych do wystąpienia zagrożeń.

Warto przeszkolić pracowników również z obsługi AED – urządzenia, które zwiększa przeżywalność w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia. Dostępność AED jest coraz większa, coraz częściej zamawiają je zakłady pracy.

OBOWIĄZEK UDZIELENIA PIERSZEJ POMOCY

Jakie są sankcje karne za nie udzielenie pomocy ?/Co mi grozi za nie udzielenie pierwszej  pomocy?

Te kwestie regulowane są poprzez przepisy prawa. Określa je art.162 § 1. Kodeksu karnego:

„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3″.

oraz Art. 93 § 1. Kodeksu wykroczeń:
Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny”.

Czy mogę stracić prawo jazdy jeśli nie udzielę pomocy w powyższej sytuacji  ?

Tak. Zgodnie z Art. 93 § 2. Kodeksu wykroczeń:

W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Jakie sytuacje zwalniają mnie odpowiedzialności z tytułu nie udzielenia pierwszej pomocy?

1.Należy pamiętać że ważniejsze od udzielania pierwszej pomocy jest dbałość o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo ratowników, w myśl zasady „dobry ratownik to żywy ratownik”. Zatem we wszystkich sytuacjach,  w których istnieje realna obawa o własne bezpieczeństwo np. miejsce zdarzenie grozi wybuchem, lub poszkodowany się topi a ja nie umiem pływać zwalniają nas z takiej odpowiedzialności.

2.Obecnosć osoby/osób powołanych do udzielania pierwszej pomocy np. służb ratowniczych w myśl Art. 162 § 2. Kodeksu Karnego:

Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej

Czy podlegam odpowiedzialności karnej jeżeli udzielona przeze mnie pierwsza  pomoc nie będzie skuteczna i nie pomogę poszkodowanemu ?

Nie. Skuteczność w tej sytuacji nie podlega ocenie. Najważniejsze jest to żeby próbować pomóc osobie poszkodowanej. Rodzaj udzielanej pomocy zależy od kilku czynników:

-sytuacji, w której jest poszkodowany

-kwalifikacji /wiedzy ratownika

-zagrożeń występujących na miejscu zdarzenia.

Udzieleniem pomocy może być np., wezwanie służb ratunkowych, przewiezienie chorego do szpitala, zatamowanie krwotoku lub prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej.

Rodzaj pomocy należy dostosować do sytuacji zastanej.