Polityka Prywatności i pliki cookies

Obowiązująca od 25 maja 2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem elektronicznym www.medicares.pl, wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązujące od 25 maja 2018 r. („RODO”).

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) jest właściciel Serwisu – Katarzyna Szynal prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Szynal MedicaRes z siedzibą w Ostrowicach 78/2 (78-506), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6721816611, REGON: 320877468, (dalej: Administrator).

Administrator wykorzystuje usługę Google Analytics, do analizowania ruchu na stronie, a która legitymuje się własną polityką prywatności: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Administrator wykorzystuje narzędzie marketingowe Facebook Pixel w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tego narzędzia do Użytkownika są kierowane reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizowane są oparte na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na identyfikację Użytkownika. Wiadomo, jakie działania zostały podjęte w ramach naszej strony. Informujemy jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Działania Facebook nie są zależne od nas, a informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu konta na Facebook można również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Administrator wykorzystuje narzędzie MailChimp firmy The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA do przesyłania Newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej nastąpi rezygnacja z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy. W każdej chwili Użytkownik może zmienić dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Proces przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest nadzorowany przez powołanego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem: katarzyna.szynal@medicares.pl lub pisemnie z dopiskiem: ochrona danych osobowych na adres: MedicaRes Katarzyna Szynal, ul. Batorego 16/113, 02-591 Warszawa

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest w celu:

  • realizacji złożonych zamówień przez Użytkownika z podstrony www.medicares.pl/sklep Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia oraz obrony wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wykonanie zamówionej usługi – organizacja i przeprowadzenie zamówionego szkolenia
  • przygotowanie dokumentacji szkoleniowej, wystawienie stosownych certyfikatów i zaświadczeń
  • wysyłki informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne jednak niezbędne w celu umożliwienia dokonania zakupów z podstrony www.medicares.pl/sklep, zawarcia umowy i prawidłowego zrealizowania zamówienia oraz spełnienia wymagań określonych przepisami prawa.

Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres IP oraz dane niezbędne do rozliczeń- NIP, nazwa i adres firmy. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej.

Pozyskiwanie danych

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkownika lub osób działających w jego imieniu. Może to nastąpić przez podanie osobiste: (ustnie lub pisemnie), ustnie przez telefon, w wiadomości SMS, za pomocą faksu, pocztą tradycyjną, pocztą e-mail, zapis do Newslettera, wiadomość przesłaną przez portal społecznościowy, przez komunikator, komentarz na stronie www.medicares.pl oraz formularz kontaktowy. Za każdym razem dane są gromadzone w celach opisanych w tym dokumencie, wynikających z treści wiadomości. Strona www.medicares.pl używa również plików tekstowych cookies*

W celu korzystania konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Czas przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkownika nie jest dłuższy niż czas niezbędny do wykonania umowy, a także określony obowiązującymi przepisami prawa, które wymagają ich dłuższego przechowywania. Maksymalny czas przechowywania danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego , w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Jest to okres przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Udostępnianie danych Użytkownika następuje w związku z realizacją usługi i tylko zaufanym podmiotom trzecim w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, takim jak: firmy kurierskie odpowiedzialne za dostarczenie zamówień, podmioty świadczące usługi księgowe – odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowo – handlowych Administratora, podmioty świadczący usługi płatności on-line, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług. W szczególnych przypadkach dane Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.

Ochrona danych osobowych Użytkownika jest zachowana dzięki stosowaniu przez Administratora odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno technicznych, jak i organizacyjnych. Administrator chroni bezpieczeństwo danych Użytkownika podczas ich przesyłania szyfrując je przy użyciu bezpiecznych połączeń, takich jak Secure Sockets Layer (SSL). Dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione w stopniu niezbędnym ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, prawo żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, przenoszenia danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora z dopiskiem: ochrona danych osobowych, podany w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

*Pliki cookies

to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania wizyty Użytkownika lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu.

Strona www.medicares.pl używa plików tekstowych cookies.

W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

W ramach witryny stosowane są trzy rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony),

„stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,

„analityczne” – umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie.

Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej www.medicares.pl Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronie www.medicares.pl mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( U. z 2014 poz. 243) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookies

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookies różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich cookies może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony.

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Firma MedicaRes Katarzyna Szynal nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Zmiany Polityki Prywatności

Firma Medicares Katarzyna Szynal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzone na stronie internetowej. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem strony internetowej www.medicares.pl; w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem konta.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Pobierz politykę prywatności firmy MedicaRes